Prijava

Poziv za dostavu ponude nabave i ugradnje prolaznog i ručnog detektora metala u CZSS Pula-Pola

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, klasa: 011-02/18-03/1, ur.broj: 519-06-1-3/1-18-2 od 17. travnja 2018.godine, te odredaba akata Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, ravnateljica Centra započinje postupak jednostavne nabave radi nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnog detektora metala u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola (prema troškovniku).

Sukladno pozivu u privitku krajnji rok za dostavu ponuda je 2. rujna 2019. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.

S poštovanjem,

Ravnateljica,
Sandra Ventola, mag. soc. rada

 

Skenirani tekst poziva možete preuzeti ovdje: PDF

Poziv za dostavu ponude: PDF

Troškovnik: PDF