Prijava

Djelatnosti

Centar za socijalnu skrb je javna  ustanova u sustavu socijalne skrbi.

 

Djelatnost centra za socijalnu skrb kao javne ustanove određena je Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Javne ovlasti (članak 127. Zakona o socijalnoj skrbi):

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

-          rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa

-          provodi izvršenja rješenja

-          vodi propisane očevidnike

-          izdaje uvjerenja i druge potvrde

-          daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu

-          daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora

-          sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima

-          izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

-          provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju

-          provodi (posredovanje u postupku razvoda braka) obvezno savjetovanje.

 

Drugi stručni poslovi (članak 128. Zakona o socijalnoj skrbi)

 

Osim javnih ovlasti, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

-          potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

-          obavlja stručno-analitičke poslove

-          potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti

-          sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima

-          predlaže mjere unapređenja socijalne politike

-          predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

-          sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

-          procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga

-          osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga

-          prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda

-          koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora

-          organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga

-          provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb

-          provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora

-          obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.