Prijava

Javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme socijalni radnik i pravnik u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola

KLASA: 112-06/20-01/1
URBROJ: 2168-36-08-07-20-04
Pula, 13.07.2020. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/10, UR.BROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, i to:

  1. socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž.
  2. pravnik – 1 izvršitelj m/ž.

 

Uvjeti:

pod 1.: završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,

pod 2.: završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Pored navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, dok će izabrani kandidati biti pozvani da je dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

Izabrani izvršitelji započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom trajanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici ovog Centra, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola