Prijava

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA-POLA

Klasa: 023-01/21-01/1
Ur.broj: 2168-36-01-05-21-2
Pula. 22.veljače 2021. godine

- članovima Upravnog vijeća

Predmet: Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, dostavlja se. -

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola saziva 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola koja će se održati dana 25. veljače 2021. godine (četvrtak) u 10.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED1.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola
2.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za 2020.godinu
3.    Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana Centra za socijalnu skrb Pula-Pola za 2021.godinu
4.    Godišnje izvješće ravnateljice o radu Centra u 2020. godini
5.    Razno.


Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola
Krešo Jelinčić, dr.med.dent.