Prijava

Obavjest o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 100-01/21-01/4
URBROJ: 2168-36-08-07-21-10
Pula, 13.04.2021.

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola donosi sljedeću

OBAVIJEST

o izboru radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

 

JOSIPA TOPIĆ izabrana je za rad na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola.

Radnica zasniva radni odnos na dan stupanja na rad na temelju ugovora o radu. 

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, a temeljem Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 22. veljače 2021. objavio je dana 10. ožujka 2021. tekst natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola u „Narodnim novinama“, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, te na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i  to 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Prijavu na Natječaj s potrebnom dokumentacijom bilo je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, Sergijevaca 2, s naznakom „Za natječaj“.

Između kandidata koji su dostavili svoje prijave izabrana je Josipa Topić.      

Kandidatkinja ispunjava postavljene uvjete.

Ravnateljica:

Sandra Ventola, mag. soc. rada