Prijava

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude radi nabave službenog vozila za potrebe Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 406-01/21-02/3
URBROJ: 2168-36-08-07-21-23
Pula, 1.9.2021. godine

 

Na temeljem odredbe članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.), odredbe čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, te čl. 9. i čl. 14. st. 1.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula-Pola kao odgovorna osoba naručitelja, po službenoj dužnosti, donosi sljedeću

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude radi nabave službenog vozila za potrebe Centra za socijalnu skrb Pula-Pola

1. U postupka jednostavne nabave radi nabave službenog vozila za potrebe Centra za socijalnu skrb Pula-Pola kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja: ATENZA d.o.o., Industrijska 15b, 52100 Pula, OIB: 99734054458.
2. Između Centra za socijalnu skrb Pula-Pola i ponuditelja iz točke 1. ove Odluke zaključit će se ugovor o jednostavnoj nabavi nakon isteka roka od 5 (pet) dana od dana slanja ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude svim ponuditeljima.

Obrazloženje


Centar za socijalnu skrb Pula-Pola, OIB: 46797781162, kao Naručitelj proveo je postupak  jednostavne nabave radi nabave službenog vozila za potrebe Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, sukladno čl. 9. st. 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i to neposrednim pozivanjem tri gospodarska subjekta i objavom na internetskim stranicama naručitelja.

Centru za socijalnu skrb Pula-Pola pristigle su 3 ponude gospodarskih subjekata i to ponuditelja: ATENZA d.o.o., AUTO CENTAR POREČ d.o.o. i  MAXX AUTO d.o.o..

Do roka za dostavu ponuda, dana 25. kolovoza 2021. godine do 14,00 sati pristigle su ukupno 2 ponude i to ponuditelja: ATENZA d.o.o. i AUTO CENTAR POREČ d.o.o., dok je ponuda MAXX AUTO d.o.o. zaprimljena u ovom Centru nakon isteka roka za dostavu ponude i to dana 26. kolovoza 2021. godine u 11,15 sati.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je ocjenio da su dvije ponude valjane, obzirom da je treća ponuda ponuditelja MAXX AUTO d.o.o. nepravovremena i nepotpuna, a kako je sukladno kriteriju za odabir, ponuda ponuditelja ATENZA d.o.o. valjana ponuda, te najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom, s ukupnom cijenom ponude (u kn s PDV-om i PPMV-om,) u iznosu od 98.728,69 kn odlučeno je da se s istim sklopi ugovor o jednostavnoj nabavi nakon isteka roka od 5 (pet) dana od dana slanja ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude svim ponuditeljima.

Slijedom navedenog, temeljem čl. 9. i čl. 14. st. 1.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave riješeno je kao u izreci ove odluke.

Ravnateljica:
Sandra Ventola, mag. soc rada