Prijava

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa radi obavljanja poslova psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola

KLASA: 100-01/21-01/9
URBROJ: 2168-36-08-07-21-5
Pula, 29.10.2021. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula - Pola, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

- psihologa u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
  • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
  • 1 godina radnog iskustva u struci
  • probni rad 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/2017, 98/19, 64/20,133/20 i 138/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađaju od polaganja stručnog ispita
  • potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat/kinja će biti pozvan/a da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo podjednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene mogu se obaviti razgovori, a mogu biti upućeni i na profesionalnu selekciju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula - Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Pula-Pola (www.czsspula.hr). a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola