Prijava

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pula – Pola

KLASA: 112-03/21-01/5
URBROJ: 2168-36-08-07-21-2
Pula, 24.11.2021. godine

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20) te odredbe članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula – Pola  i Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 24. studenog 2021. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pula – Pola

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su sljedeći:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– da ne postoji zapreka iz čl. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19,  64/20, 133/20 i 138/20).

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pula-Pola na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjeren preslik, i to:

– životopis

– domovnicu

– diplomu o stručnoj spremi

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o ostvarenom radnom stažu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi)

– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se poštom, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Centra za socijalnu skrb Pula-Pola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti pisano obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednik Upravnog vijeća CZSS Pula-Pola

Krešo Jelinčić, dr.med.dent.