Prijava

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula - Pola

KLASA: 100-01/22-01/7
URBROJ: 2168-36-08-07-22-6
Pula, 23.5.2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 3. ožujka 2022. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:
– srednja stručna sprema
– 1 godina radnog iskustva
– probni rad 2 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:
– životopis
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
i
– preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat/kinja će biti pozvan/a da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca, a mogu biti upućeni i na profesionalnu selekciju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula.
Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 75/21) i Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN broj 105/20).

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni najmanje pet dana prije testiranja na web-stranici Centra za socijalnu skrb Pula-Pola (www.czsspula.hr).

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Pula-Pola (www.czsspula.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15).

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola