Prijava

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme - 12 mjeseci - socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica

KLASA: 112-06/22-01/1
URBROJ: 2168-36-08-07-22-19
Pula, 25.10.2022. godine

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN RH broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu, KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022. godine, te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, objavljuj

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci
putem mjere Potpore za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe za sljedeće zvanje:

socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica
– VII/1 – završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike.

Uvjeti:
•    na natječaj se mogu javit nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture,
•    da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
•    životopis s telefonom i e-adresom za kontakt
•    dokaz o državljanstvu
•    preslik diplome
•    elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave javnog natječaja)
•    potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od dana objave javnog natječaja)
•    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene će se obaviti razgovor.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj-pripravništvo«.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Pula-Pola ( https://www.czsspula.hr/ ), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola