Prijava

Javni natječaj za zapošljavanje pravnika u Odjelu za odrasle osobe na određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

KLASA: 100-01/22-01/17
URBROJ: 2168-36-08-07-22-1


Pula, 31.10.2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 3. ožujka 2022. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta pravnika u Odjelu za odrasle osobe (na poslovima skrbništva) - određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti:
•    završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
•    položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22)
•    1 godina radnog iskustva u struci
•    probni rad 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:
•    životopis
•    dokaz o državljanstvu
•    dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
•    preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađaju od polaganja stručnog ispita
•    potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
•    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat/kinja će biti pozvan/a da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Pula – Pola, 52100 Pula, Sergijevaca 2, s naznakom: »Za natječaj«.

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola

 

Natječaj traje od 31.10.2022. do 8.11.2022.