Prijava

Odjel za odrasle osobe

POSLOVI PRUŽNJA USLUGA ZA ODRASLE OSOBE

- zaštita starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih osoba žrtava nasilja, žrtava trgovanja ljudima
- poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i  drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i  stupanj oštećenja—bolesti  
- rješavanje u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji
- provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja
- sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti

POSLOVI SMJEŠTAJA

- rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji
- praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi  uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih  interesa

POSLOVI SKRBNIŠTVA

- stavljanje pod skrbništvo, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa

UDOMITELJSTVO

- obavljanje poslova udomiteljstva odraslih osoba, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima za odrasle

OSTALI POSLOVI

- provođenje postupaka vezanih za priznavanje prava na patronažu i prava na pomoć i njegu
- provođenje ovrha svojih rješenja
- davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika
- poticanje, organiziranje i provođenje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini