Prijava

Skrbništvo

Skrbništvo

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogucnosti štititi svoja prava i interese.

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.

Prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti sud će pribaviti stručno mišljenje vještaka odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti i o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba.

Rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti sud će odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje te imovinu.

Postupak za stavljanje pod skrbništvo i imenovanje skrbnika, kao i primjenu pojedinih oblika skrbničke zaštite pokreće po službenoj dužnosti mjesno nadležan centar za socijalnu skrb. Postupak za stavljanje pod skrbništvo, kao i za primjenu pojedinih oblika zaštite centar za socijalnu skrb pokreće na temelju neposrednog saznanja ili u povodu obavijesti koju su mu dužni dostaviti:

 1. matičar, pravosudna, druga državna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave
 2. dijete, bračni drug, srodnici i drugi članovi kućanstva
 3. druge ustanove socijalne skrbi i
 4. zdravstvene ustanove te izabrani doktor obiteljske medicine.

Centar za socijalnu skrb predložit će sudu pokretanje postupka radi lišenja poslovne sposobnosti kad procijeni da bi osobu bilo potrebno lišiti poslovne sposobnosti.

Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika.

Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan.

Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja suda kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti, donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika.


IZBOR OSOBE SKRBNIKA - TKO MOŽE BITI SKRBNIK?

Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik.
Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika šticenika.
Centar za socijalnu skrb zatražit ce od šticenika koji je sposoban shvatiti o cemu se radi i od njegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.
Ako to zahtijevaju okolnosti slucaja I dobrobit šticenika, centar za socijalnu skrb može odluciti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.
Skrbnik ne može biti osoba:
1. koja je lišena roditeljske skrbi,
2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima šticenika
4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom,
ne može ocekivati da ce pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
5. s kojom je šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,
6. s cijim je bračnim drugom šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.
Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika odreduje njegove dužnosti i prava.
Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana pravomocnosti odluke dostaviti maticaru radi upisa u maticu rodenih I zemljišnoknjižnom odjelu opcinskog suda na cijem podrucju osoba pod srbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.


DUŽNOSTI I OBVEZE SKRBNIKA

• Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti šticenika, upravljati njegovom imovinom, te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život I rad.
• Prije poduzimanja važnijih mjera zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjecaje samog šticenika.
• Skrbnik ce nastojati punoljetnog šticenika ukljuciti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.
• Skrbnik zastupa šticenika.
• Skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja šticenikovom imovinom, ako odlukom centra za socijalnu skrb nije drukcije odredeno.
• Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja šticenika skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
• Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti.
• Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci ( ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa šticenikom), podnijeti izvješce o svom radu i o stanju šticenikove imovine.
Izvješce se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u odredenom periodu ili usmeno na zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda.
• Izvješce skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi šticenika i o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju šticenikovom imovinom, o prihodima i rashodima šticenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.

POSEBNO SKRBNIŠTVO

Posebno skrbništvo za dijete

 Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, centar za socijalnu skrb ili sud će imenovati posebnog skrbnika:

 1. djetetu u bračnim sporovima i u postupcima osporavanja majčinstva ili očinstva
 2. djetetu u drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom kad postoji spor među strankama
 3. djetetu u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda kada je to propisano odredbama ovoga Zakona
 4. djetetu u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje
 5. djetetu kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 6. djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb
 7. djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske
 8. u drugim slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona, odnosno posebnih propisa ili ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Posebno skrbništvo za punoljetne osobe

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika:

 1. osobi u odnosu na koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti
 2. osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama ovoga Zakona
 3. štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 4. štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika i
 5. iznimno, osobi u slučaju privremene spriječenosti ili nesposobnosti za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe.