Prijava

Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-  potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

-  u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici.  Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu

Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju,  priznati  i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici. 

Status roditelja njegovatelja ne može se priznati:

  • za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka
  • za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja

Roditelj može ostvariti status  roditelja njegovatelja  za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka.  Iznimno, roditelj može ostvariti  status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Roditelj njegovatelj  ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz Zakona o socijalnoj skrbi, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.