Prijava

Zaštita djece i mladih s poremećajima u ponašanju

MALOLJETNICI I MLAĐI PUNOLJETNICI – POČINITELJI KAZNENIH DJELA

 

Državno odvjetništvo – odluka o nepokretanju postupka

Za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju do pet godina ili novčana kazna, državni odvjetnik može odlučiti da nema osnove za vođenje kaznenog postupka iako postoji osnovana sumnja da je maloljetnik počinio kazneno djelo.

Razlozi za takvu odluku državnog odvjetništva mogu biti kad se ocijeni da ne bi bilo svrhovito vođenje postupka prema maloljetniku s obzirom na narav kaznenog djela i okolnosti u kojima je djelo počinjeno, prijašnji život maloljetnika i njegova osobna svojstva.

Radi utvrđivanja tih okolnosti, državni odvjetnik može zatražiti obavijest od roditelja, skrbnika, drugih osoba i ustanova.

Državni odvjetnik može odluku o nepokretanju kaznenog postupka uvjetovati spremnošću maloljetnika:

a) da se ispriča oštećeniku,

b) da prema vlastitim mogućnostima popravi štetu nanesenu kaznenim djelom,

c) da se uključi u postupak posredovanja kroz izvansudsku nagodbu,

d) da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja,

e) da se uz suglasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika podvrgne postupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti,

f) da se uključi u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade,

g) da se radi provjere znanja prometnih propisa uputi u nadležnu ustanovu za osposobljavanje vozača,

h) druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo i osobne i obiteljske prilike maloljetnika.

Nakon što, uz suradnju i nadzor centra za socijalnu skrb, maloljetnik ispuni obveze, državni odvjetnik donosi konačnu odluku o nepokretanju postupka prema maloljetniku.

 

Sudovi za mladež

U kaznenim predmetima maloljetnika sude sudovi za mladež.

Nadležnost suda za mladež prestaje s navršenom dvadeset trećom godinom počiniteljeva života.

Sudovi za mladež sude odraslim počiniteljima za sljedeća kaznena djela na štetu djece propisana Kaznenim zakonom:

– protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,

– protiv braka, obitelji i mladeži,

– teško ubojstvo,

– čedomorstvo,

– sudjelovanje u samoubojstvu,

– protupravno oduzimanje slobode,

– otmica,

– zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti,

– trgovanje ljudima i ropstvo,

– međunarodna prostitucija,

– prenošenje spolne bolesti,

– nasilničko ponašanje.

 

Maloljetnici

Maloljetnici su maloljetne osobe u dobi od 14 do 18 godina.

Maloljetnicima koji su počinili  kaznena djela sudovi za mladež  izriču odgojne mjere i maloljetnički zatvor, a uz uvjete predviđene zakonom i sigurnosne mjere.

 

-          odgojne mjere

Svrha je odgojnih mjera da se pružanjem zaštite, brige, pomoći i nadzora te osiguranjem opće i stručne naobrazbe maloljetnog počinitelja kaznenog djela utječe na njegov odgoj, razvijanje njegove cjelokupne ličnosti i jačanje njegove osobne odgovornosti radi suzdržavanja od ponovnog činjenja kaznenih djela.

 

Pri izboru odgojne mjere sud uzima u obzir:

-      maloljetnikovu dob,

-      psihofizičku razvijenost i osobine,

-      težinu i narav počinjenoga djela,

-      pobude iz kojih i okolnosti u kojima je djelo počinio,

-      ponašanje nakon počinjenog djela

-      je li, ako je to mogao, pokušao spriječiti nastupanje štetne posljedice ili nastojao popraviti počinjenu štetu,

-      odnos prema oštećeniku i žrtvi,

-      osobne i obiteljske prilike,

-      je li i prije činio kaznena djela i je li mu već bila izrečena maloljetnička sankcija,

-      sve okolnosti koje utječu na izbor takve odgojne mjere kojom će se najbolje ostvariti svrha odgojnih mjera.

 

Odgojne mjere koje se izriču kad je potrebno utjecati na maloljetnikovu ličnost i ponašanje mjerama upozorenja, usmjeravanja ili drugim primjerenim mjerama:

1) sudski ukor,

2) posebne obveze,

 

Odgojne mjere koje se izriču kad za maloljetnikov odgoj i razvoj treba poduzeti trajnije mjere uz odgovarajući stručni nadzor i pomoć, a nije potrebno maloljetnikovo izdvajanje iz njegove životne sredine:

3) pojačana briga i nadzor,

4) pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi,

Odgojna mjera koja se izriče prema maloljetniku kojeg je potrebno za kraće vrijeme izdvojiti iz njegove životne sredine i utjecati na njegovu ličnost i ponašanje kratkotrajnim i intenzivnim odgojnim tretmanom usmjerenim na razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima, ili stvoriti osnovu za primjenu mjera pojačanog nadzora.

5) upućivanje u disciplinski centar,

Odgojne mjere koje se izriču  kad prema maloljetniku treba poduzeti trajnije i intenzivnije odgojne mjere ili mjere liječenja uz izdvajanje iz njegove životne sredine (zavodske mjere).

6) upućivanje u odgojnu ustanovu,

7) upućivanje u odgojni zavod,

8) upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu.

Zavodske mjere primjenjuju se kao krajnje sredstvo i smiju trajati, u granicama određenim ovim Zakonom, samo koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha odgojnih mjera.

 

-          posebne obveze uz odgojne mjere

Kad sud ocijeni da je primjerenim nalozima ili zabranama potrebno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje, izriče jednu ili više posebnih obveza:

1) da se ispriča oštećeniku,

2) da prema vlastitim mogućnostima popravi štetu nanesenu kaznenim djelom,

3) da redovito pohađa školu,

4) da ne izostaje s radnog mjesta,

5) da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima,

6) da prihvati zaposlenje i u njemu ustraje,

7) da raspolaže prihodima uz nadzor i savjet voditelja odgojne mjere,

8) da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja,

9) da se suzdrži od posjećivanja određenih lokala, odnosno priredaba i kloni društva određenih osoba koje na njega štetno utječu,

10) da se, uz suglasnost maloljetnikova zakonskog zastupnika, podvrgne stručnom medicinskom postupku ili postupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti,

11) da se uključi u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade,

12) da sudjeluje na tečajevima za stručno osposobljavanje,

13) da bez posebnog odobrenja zavoda za socijalnu skrb u županiji ne može trajnije napustiti mjesto prebivališta ili boravišta,

14) da se radi provjere znanja prometnih propisa uputi u nadležnu ustanovu za osposobljavanje vozača,

15) da se ne približava ili da ne uznemirava žrtvu,

16) druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo, osobne i obiteljske prilike maloljetnika.

 

-          maloljetnički zatvor

Svrha je maloljetničkog zatvora da se poduzimanjem mjera odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja maloljetnog počinitelja kaznenog djela utječe na daljnji razvoj njegove ličnosti i jačanje njegove osobne odgovornosti radi suzdržavanja od ponovnog činjenja kaznenih djela, kao i da se utječe na ostale da ne čine kaznena djela.

 

-          sigurnosne mjere

Prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela sud može uz odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora primijeniti sigurnosne mjere, osim sigurnosne mjere zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti.

Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom može biti primijenjena samo prema starijem maloljetniku.

Sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti traju najduže tri godine, odnosno do prestanka razloga zbog kojih su primijenjene, ali u svakom slučaju do prestanka izvršenja kazne maloljetničkog zatvora, proteka vremena provjeravanja primjenom pridržaja izricanja maloljetničkog zatvora i izvršenja odgojnih mjera.

 

Mlađi punoljetnici

Za mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela vrijede odredbe Kaznenog zakona i kaznenopravne odredbe drugih zakona Republike Hrvatske.

Mlađem punoljetniku može sud izreći odgojnu mjeru posebnih obveza, odgojnu mjeru pojačanog nadzora i kaznu maloljetničkog zatvora, a ako u vrijeme suđenja nije navršio dvadeset i jednu godinu života, i zavodsku odgojnu mjeru.

Sud će izreći maloljetničku sankciju kad se s obzirom na vrstu kaznenog djela i način njegova izvršenja zaključi da je ono u velikoj mjeri odraz životne dobi počinitelja, a okolnosti koje se odnose na njegovu ličnost opravdavaju uvjerenje da će se svrha sankcija postići izricanjem odgojnih mjera ili kazne maloljetničkog zatvora. Izrečena odgojna mjera može trajati najdulje do počiniteljeve navršene dvadeset treće godine života.

Mlađem punoljetniku koji je u vrijeme suđenja navršio dvadeset i jednu godinu života sud može umjesto maloljetničkog zatvora izreći kaznu zatvora.

Ako je počinitelj u vrijeme suđenja navršio dvadeset i tri godine života, sud će umjesto maloljetničkog zatvora izreći kaznu zatvora ili uvjetnu osudu.

U slučajevima izricanja odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora, prema mlađem punoljetniku mogu se primijeniti sigurnosne mjere pod istim uvjetima kao i maloljetnicima.